Všeobecné dodací podmínky

I. Předmět dodávky

1. Předmětem dodávky jsou pouze písemné překlady z a do anglického a německého jazyka se soudním ověřením. Vyhrazujeme si odmítnutí vysoce specializovaných textů z oboru techniky, medicíny a přírodních věd.

2. Provádění všech překladů se řídí ustanoveními Zákona o soudních znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění, a ustanoveními Občanského zákoníku č. 165/1998 Sb., v platném znění.

II. Dodací podmínky

1. Dodané podklady musí být předloženy v písemné formě, akceptujeme též elektronickou formu (tj. dodání na CD, disketě či e-mailem) ve formátu Word nebo Excel. Nepřijímáme nečitelné rukopisy. V případě nečitelnosti či nadměrného poškození dokladu si vyhrazujeme nepřeložení dotčené části textu.

2. Při předání dokladů požadujeme vystavení písemné objednávky s uvedením: a) u fyzických osob celého jména, adresy trvalého bydliště, telefonního čísla, b) u právnických osob celého názvu a adresy, DIČ nebo IČ, jména kontaktní osoby a telefonního čísla.
Formulář objednávky obdržíte v naší kanceláři.
Dokumenty přijímáme a předáváme v pracovní době pondělí až čtvrtek 8.00-17.00 hodin, pátek do 15.00 hodin.

3. Dodací lhůta je stanovena vždy dle požadavku zákazníka, expresní termín se počítá do 24 hodin od předání originálu, o víkendu a státních svátcích.

4. Způsob dodání a převzetí určí zákazník v objednávce. Existuje možnost osobního předání v pracovních hodinách, doručení messengerem v rámci Prahy nebo zaslání doporučenou poštou na náklad zákazníka.

5. Doba uschování hotového překladu je 30 dní, poté si vyhrazujeme jeho fyzickou likvidaci bez náhrady. Doba archivace překladů v počítačové formě je 1 rok, kdy další výtisky jsou účtovány pouze jako kopie. Po uplynutí 1 roku se tentýž text účtuje jako nový překlad.

6. Forma odevzdání hotových překladů je písemná, v zákonem předepsané formě (tj. překlad neoddělitelně spojený s původní listinou, opatřený doložkou soudního tlumočníka s kulatým úředním razítkem).

7. Dodavatel provádí veškeré překlady osobně v místě své provozovny a zaručuje, že doklady nebudou přeneseny na žádné jiné místo a že k nim nebudou mít přístup žádné třetí osoby.

8. Při překročení předem dohodnutého rozsahu materiálu k překladu o více než 30 % dodavatel nezaručuje dodržení sjednané dodací lhůty.

III. Platební podmínky

1. Překlady se účtují v normostranách hotového překladu podle Zákona o soudních znalcích a tlumočnících dle ceníku platného pro příslušný kalendářní rok s tím, že 1 normostrana obsahuje 1.800 znaků s mezerami, tj. 30 řádků x 60 úhozů. Při účtování normostran se zaokrouhluje na desetiny normostrany. Blíže k cenám viz vyhláška č. 37/1967 Sb. k zákonu o soudních znalcích a tlumočnících a doporučení Komory soudních tlumočníků ČR.

2. Forma úhrady je buď v hotovosti či fakturou při předání hotového překladu (výjimečně zálohově po dohodě se zákazníkem) nebo u stálých zákazníků na základě vystavení souhrnné měsíční faktury s lhůtou splatnosti 14 dnů od data vystavení.

3. Při nedodržení lhůty splatnosti uvedené na faktuře se účtuje úrok z prodlení ve výši 0,5 % p.a. z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

IV. Ručení

1.Dodavatel zaručuje, že zadanou práci provede osobně, s řádnou péčí a v nejvyšší odborné kvalitě. Dodavatel zaručuje a ujišťuje, že je soudním překladatelem pro jazyk anglický a německý, řádně uznaný Městským soudem v Praze, a že jeho úkony jsou přijímány bez jakéhokoli časového a místního omezení v celém světě jako veřejné listiny. Dodavatel se zavazuje provést úkon ve lhůtě požadované objednatelem v jeho písemné objednávce.

2. Dodavatel ručí objednateli za předané originální dokumenty od okamžiku jejich fyzického převzetí nebo od jejich doručení doporučenou zásilkou nebo osobního dodání oficiální kurýrní službou do okamžiku jejich fyzického předání objednateli, oficiální kurýrní službě nebo poště k doručení jako doporučené zásilky.

3. Reklamační lhůta činí 30 dnů; po této době nelze nárok uznat. Objednatel musí vznést oprávněný nárok osobně spolu s předložením provedených překladů k jejich opravě. Dodavatel provede jejich bezplatnou opravu v nejkratším možném termínu, avšak nepřebírá odpovědnost za nepřímé a následné škody.

4. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za velmi poškozené či velmi staré originální dokumenty, které se mohou při manipulaci poškodit.

5. Vyšší moc. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za poškození dokumentů nebo nedodržení dodací lhůty z důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu (výpadky elektřiny, selhání počítačů, onemocnění, úraz, požár, vyplavení, stav obecného ohrožení apod.), a nemůže z tohoto důvodu poskytovat slevy z ceny.

VI. Mlčenlivost

Dodavatel zachová naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při provádění zakázek, jakož i o všech údajích týkajících se jeho klientů.

VII. Řešení sporů

Případné spory mezi dodavatelem a objednatelem budou řešeny nejprve smírnou dohodou stran. Pokud nebude možno dosáhnout dohody, budou spory řešeny před soudem příslušné jurisdikce. Při sporech o kvalitě provedeného díla jsou zapotřebí odborné posudky dvou dalších soudních překladatelů z daného oboru.

Praha, červenec 2008